Ingetrokken

Lou Jansenplein 29 3, Amsterdam

Woonoppervlakte
61 m²
Bouwjaar
1958
Aantal kamers
2
Huurprijs

Portiekflat

Lou Jansenplein 29 3, Amsterdam

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 16 februari 2023 bij inzet en afslag vanaf 09.00 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com)
Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer
Notarissen N.V.

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde
woonlaag met een berging op de begane grond, plaatselijk bekend Lou Jansenplein 29-3 te 1063
GV Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, complexaanduiding 8215-A,
appartementsindex 90, uitmakende het zeventig/achtduizend achthonderd achtentachtigste
(70/8.888ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van
erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de
erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit eenhonderd acht
appartementswoningen en vijftig garages en twee voormalige centrale verwarmings- thans
opslagruimten, gelegen aan het Lou Jansenplein te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, nummer 4408, groot vier are
zevenenzeventig centiare, nummer 4409, groot zeven are zestien centiare, nummer 4410, groot
zes are achtentwintig centiare en nummer 4411, groot vier are vierentachtig centiare; (het
"Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254
van het Burgerlijk Wetboek

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt:
Mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij
hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk
Wetboek.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in
voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren,
servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige canon (laatste 5 jaar)
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en
het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE per 31 december 2022 geen achterstand
Bijdrage VvE per maand € 108,70. Achterstand canon 5 jaar groot € 427,00.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 februari 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com) en voorts zich bij de
openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit
hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 maart 2023.

Info: www.veilingnotaris.nl
Notaris I.M.B. Balvert
Dossierbehandelaar A.L. Bos
Lees volledige beschrijving Neem contact op
Onze score op basis van 33 beoordelingen
8.8 / 10
33 beoordelingen

Media & documenten

Overig aanbod

Bekijk onze andere objecten!

Verkocht onder voorbehoud
€ 240.000,- k.k.
Portiekflat

Wamelstraat 35

1106 DL Amsterdam
1983
2
60 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 575.000,- k.k.
Penthouse

Dichtershof 49

1382 DJ Weesp
2005
4
136 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 299.000,- k.k.
Galerijflat

Renswoudestraat 15

1106 BH Amsterdam
1982
4
75 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 370.000,- k.k.
Eindwoning

Lambert Rimastraat 65

1106 ZS Amsterdam
1987
6
92 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 425.000,- k.k.
Tussenwoning

Maldenhof 369

1106 EL Amsterdam
1981
8
114 m²
Verkocht
€ 370.000,- k.k.
Galerijflat

Polsbroekstraat 22

1106 BA Amsterdam
1983
6
102 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 430.000,- k.k.
Tussenwoning

Mijehof 154

1106 HR Amsterdam
1981
8
113 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 325.000,- k.k.
Portiekflat

Streefkerkstraat 48

1107 LP Amsterdam
1983
6
89 m²
Verkocht onder voorbehoud
€ 649.000,- k.k.
Tussenwoning

Haagwinde 63

1391 XX Abcoude
1975
10
128 m²
Verkocht
€ 369.500,- k.k.
Portiekflat

Dichtershof 45

1382 DH Weesp
2005
2
76 m²
Verkocht
€ 349.500,- k.k.
Tussenwoning

Trichtstraat 20

1107 PK Amsterdam
1984
6
84 m²
Verkocht
€ 249.000,- k.k.
Portiekflat

Soesterberghof 103

1107 GS Amsterdam
1982
2
56 m²

Reageer op deze woning via

via dit onderstaande formulier

Bij het verzenden van dit formulier geef ik toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in het privacy statement.
WTM Makelaars Amsterdam
Reigersbos 87
1106 AR AmsterdamWTM Makelaars Amsterdam
WTM Makelaars Amsterdam